Android[삼성] USB디버깅 설정방법 (4.0) 버전

조회수 218


  USB 디버깅 설정방법 아이스크림 (4.0) 버전 설정 방법           안드로이드 버전 확인 방법

            

            1. 환경설정

            2. 디바이스 정보 or 휴대전화 정보

            3. 소프트웨어 정보

            4. 안드로이드 버전 확인       디버깅 체크 방법은 다음과 같습니다.

            

            1. 하단메뉴

            2. 설정

            3. 개발자 옵션(선택)

            4. 빌드번호 7회 누름

            5. USB 디버깅체크


          


다음글
[공통 안내] 메모G가 무엇인가요? 2018.01.18 15:39:47
이전글
[공통 안내] PC재부팅을 왜 하나요? 2018.01.18 15:39:47